DogChamp

DPC第一赛季
0 : 2
01-10 07:10 已结束

BNY

18
DogChamp
35:46

比赛时长

38
BNY
72K
比赛数据Match Data
出装
K / D / A
分均经济
正/反补
DogChamp   天辉
出装
K / D / A
分均经济
正/反补
夜魇   BNY
5 / 6 / 4
521
284 / 22
Fayde
1号位
10 / 3 / 14
681
323 / 13
Yamsun
波浪形态 变体攻击 变形(敏捷获取) 复制
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
18
狂战士之怒 旋风飞斧(远程) 热血战魂 战斗专注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
18
0 / 12 / 10
222
64 / 1
Bloody Nine
2号位
12 / 3 / 17
673
275 / 19
Ryoya
不可侵犯 魅惑 自然之助 推进
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
火焰气息 神龙摆尾 龙族血统 真龙形态
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
18
/ /
/
3号位
6 / 2 / 24
371
58 / 2
FLee
魂結 命撇 鬼纏 墨湧
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
18
/ /
/
4号位
2 / 5 / 18
475
190 / 2
zero
野性之斧 野性之心 原始咆哮 野性呼唤:豪猪
1
4
6
8
9
11
12
13
14
16
18
/ /
/
5号位
8 / 5 / 20
385
41 / 7
Jubei
弹幕冲击 能量齿轮 照明火箭 发射钩爪
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
18