Aster.A

CDA-FDC职业联赛S1
2 : 1
10-20 16:10 已结束

CDEC

33
Aster.A
25K
37:56

比赛时长

22
CDEC
比赛数据Match Data
出装
K / D / A
分均经济
正/反补
Aster.A   天辉
出装
K / D / A
分均经济
正/反补
夜魇   CDEC
18 / 4 / 10
717
320 / 13
harutya
1号位
5 / 6 / 12
485
251 / 11
Earth
狂战士之怒 旋风飞斧(远程) 热血战魂 战斗专注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
18
幽鬼之刃 荒芜 折射 鬼影重重
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
18
6 / 1 / 16
575
342 / 12
phoenix
2号位
4 / 5 / 10
411
230 / 24
Blood
残影 电子涡流 超负荷 球状闪电
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
18
等离子场 静电连接 不稳定电流 风暴之眼
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
18
5 / 2 / 21
470
212 / 14
dolem
3号位
6 / 8 / 7
377
197 / 6
X1aOyU
震荡波 授予力量 巨角冲撞 两极反转
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
18
散彈轟擊 炎電餅乾 小小機砲 小莫迪之吻
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
18
1 / 7 / 22
370
144 / 8
Rico
4号位
2 / 4 / 15
255
94 / 5
毁灭蒜头
隔空取物 弱化能流 奥术至尊 技能窃取
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
凤凰冲击 烈焰精灵 烈日炎烤 超新星
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3 / 8 / 17
254
30 / 0
Corey
5号位
5 / 10 / 9
288
51 / 14
起风了
雷霆之击 恶念瞥视 动能力场 静态风暴
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
弹幕冲击 能量齿轮 照明火箭 发射钩爪
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14