Nigma

Epic联赛
2 : 0
11-21 00:05 已结束

Just Error

28
Just Error
40:12

比赛时长

44
Nigma
19K
比赛数据Match Data
出装
K / D / A
分均经济
正/反补
Just Error   天辉
出装
K / D / A
分均经济
正/反补
夜魇   Nigma
12 / 6 / 11
469
245 / 19
SumaiL
1号位
19 / 2 / 13
770
339 / 21
Miracle-
群星风暴 月神之箭 跳跃 月之暗面
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
时间漫游 时间膨胀 时间锁定 时间结界
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
18
1 / 10 / 17
395
199 / 17
No[o]ne-
2号位
14 / 7 / 10
523
201 / 6
W33
瘴气 毒刺 瘟疫守卫 剧毒新星
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
18
残影 电子涡流 超负荷 球状闪电
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
18
7 / 8 / 6
784
328 / 12
RAMZES666
3号位
3 / 2 / 25
443
177 / 23
MinD_ContRoL
酸性喷雾 不稳定化合物 投掷不稳定化合物 贪魔的贪婪 化学狂暴
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
18
守卫冲刺 鱼人碎击 深海重击 侵蚀雾霭
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
18
4 / 10 / 14
278
46 / 1
W_Zayac
4号位
4 / 6 / 25
463
158 / 2
GH
巨石冲击 巨石翻滚 地磁之握 磁化
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
18
凤凰冲击 烈焰精灵 烈日炎烤 超新星
1
2
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
18
4 / 10 / 14
271
55 / 3
Solo
5号位
4 / 11 / 23
304
27 / 1
KuroKy
不可侵犯 魅惑 自然之助 推进
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
麻痹药剂 巫毒回复术 诅咒 死亡守卫
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
18