Empire

DPC第二赛季
2 : 0
05-17 21:00 已结束

HR

31
HR
43:53

比赛时长

35
Empire
10K

Ban

Pick

 • 2
 • 4
 • 10
 • 12
 • 14
 • 20
 • 22
 • 6
 • 7
 • 15
 • 17
 • 24
 • 1
 • 3
 • 9
 • 11
 • 13
 • 19
 • 21
 • 5
 • 8
 • 16
 • 18
 • 23
比赛数据Match Data
出装
K / D / A
分均经济
正/反补
HR   天辉
出装
K / D / A
分均经济
正/反补
夜魇   Empire
6 / 4 / 11
545
338 / 5
ksani
1号位
11 / 3 / 9
692
418 / 12
Smiling Knight
时间漫游 时间膨胀 时间锁定 时间结界
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
18
19
狂战士之怒 旋风飞斧(远程) 热血战魂 战斗专注
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
18
7 / 5 / 18
511
308 / 11
young G
2号位
13 / 7 / 10
553
291 / 6
depressed kid
幻象法球 新月之痕 相位转移 梦境缠绕
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
18
山崩 投掷 抓树 长大
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
16
18
7 / 5 / 18
499
286 / 2
Resolut1on
3号位
4 / 5 / 16
440
222 / 15
Petushara
毒性攻击 幽冥剧毒 腐蚀皮肤 蝮蛇突袭
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
守卫冲刺 鱼人碎击 深海重击 侵蚀雾霭
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
18
2 / 11 / 16
272
65 / 0
W_Zayac
4号位
2 / 10 / 19
278
42 / 2
sayuw
回音重踏 星体游魂 自然秩序 裂地沟壑
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
裂地尖刺 妖术 法力吸取 死亡之指
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
18
9 / 10 / 13
350
104 / 4
lil me alone
5号位
5 / 6 / 22
362
39 / 4
VANSKOR
散彈轟擊 炎電餅乾 小小機砲 小莫迪之吻
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
18
寒霜之足 冰霜漩涡 极寒之触 冰晶爆轰
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
18